شفيع پور

منطق به زبان طنز

پسر کوچولو: مامان لحظه تحویل سال کجاییم؟

مادر عصبانی:یا سر قبر من یا سر قبر بابات!

پسر کوچولو:آخیش از خونه نشستن راحت میشیم!

(لحظه تحویل سال یا سر قبر من هستیم یا بابات چه نوع قضیه ای است؟)

_________________________________________________________

شخصی گفت : من و همسرم هر دو پیشگوی بزرگی هستیم و هرگز در حکم ما اشتباهی رخ نمی دهد.

گفتند:چطور چنین ادعای بزرگیمی کنی؟

گفت:از آنجا که وقتی ابری در آسمان ظاهر می شود من می گویم باران خواهد آمد و همسرم می گوید نخواهد امد.در حقیقت یا حرف همسرم درست می شود یا حرف من!(هوای امروز یا بارانی است یا غیر بارانی.کدام نوع منفصله است؟)

__________________________________________________________

خدا بچه ای به ملا داد.یکی از دوستانش پیش او رفت و گفت : قدم نو رسیده مبارک ، بچه ی تان پسر است؟

ملا نصرالدین جواب داد : "نه"دوستش گفت :"پس حتماً دختر است"؟ملا با تعجب گفت : "درست است کی بهت خبر داد"؟(این قضیه جزو کدام قسم از اقسام مفصله هاست؟"قدم نورسیده شما" یا پسر است یا دختر"


+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۹ساعت 20:24  توسط شفيع پور  | 

تمرین اقسام قضایای حملی و شرطی

الف) جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

1-     حملی در ابتدا به ........................ و ........................... تقسیم می شود.

2-     "دانش آموزان این کلاس 25 نفراند" یک قضیه ی .................................... است.

3-     به نشانه  هایی که باعث می شوند دایره مصادیق مشخص شود ، .................... می گویند.

4-     "هر و هیچ" سور قضیه ی ........................ است.

5-     "بعضی صداها گوش خراش هستند" یک قضیه ی ......................... است.(شخصیه-محصوره)

6-      در مانعة الخلو درست بودن  هر دو .......................... است ولی غلط بودن هر دو ....................... .

7-     در ................................. چیزی را به چیزی نسبت می دهیم.(سالبه- موجبه)

8-     قضایای شرطی که با"اگر – آن گاه" همراه باشند ................................... نامیده می شوند.

9-     در قضایای شرطی متصل ................... مستلزم ........................ است و یا .................. تابع. .................. است.

10- جمله ای که در معنای ................. شروع می شود مقدم نامیده می شود.

11- نام دیگر منفصل غیر فابل جمع در کذب ................................ یا ............................. است.

12- جمله ای که در معنای .................. است تالی نامیده می شود.

13- قضیه ای که در آن جکم به بودن یا نبودن نسبتی به شرط بودن یا نبودن نسبتی دیگر شود.......................نام دارد.

14- در شرطی منفصل اگر ............... را حذف کنیم دو قضیه حملی باقی می ماند.

15- در مانعة الجمع ....................... بودن هر دو محال است ولی .................... بودن هر دو ممکن.

16-  قضیه ی "اسب یا سمدار است یا غیر سمدار" منفصل  ............................. است.

17- قضیه ی "این قضیه  منفصل ، یا حقیقتی است یا مانعة الخو"منفصل ........................ است.

18- قضیه ای که هم  درست بودن هردو محال باشد و هم  غلط بودن  هردو ، منفصل ............................. است.

19- قضیه ی حملی از جهت نسبت به دو دسته ................. و ................... تقسیم می شود.

20- قضیه ی "مادر هر شخص یا او را به دنیا آورده یا او را بزرگ کرده"منفصل .....................است.

ب)کدام عبارت درست و کدام غلط است؟

1-  تعداد و تنوع قضایای حملی و شرطی بسیار زیاد است.  صО    غО

2-  در منفصل حکم نا مشروط است. صО    غО

3-  ماهیت قضیه ی شرطی متصل همان رابطه ای است که میان مقدم و تالی برقرار می باشد. صО    غО

4- در قضایای شرطی متصل تالی مستلزم مقدم است. صО    غО

5- قضیه ی "درختان یا به آب نیاز دارند یا به نور" منفصل مانعة الخو است. صО    غО

ج) تست تالیفی:گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.

1- کدام گزینه صحیح؟

الف)اگر موضوع قضیه یک مجموعه باشد،باز هم به ان شخصیه می گویند.

ب)قضیه ی حملیفقط به دو قسم شخصیه و محصوره تقسیم می شود.

ج)شخصیه یا موجبه است یا سالبه.

د)ماهیت هرقضیه ی شرطی منفصل در حقیقت همین رابطه ی میان مقدم و تالی است.د)نوع و یکی از قضایای شرطی منفصل را تعیین کنید؟


لامپ روشن یا نور تولیدی میکند با گرما؟


انسان یا جاودان است یا فنا پذیر؟


هر کار نیک یا رضایت خدا را در پی دارد یا خلق خدا را ؟


این شعر یا از حافظ است یا از سعدی؟


+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۹ساعت 20:12  توسط شفيع پور  | 

اقسام قضایای حملی و شرطی

Download


جدول اقسام قضایای حملی و شرطی


+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۹ساعت 20:10  توسط شفيع پور  | 

تقسیم حمل به اولی ذاتی و شایع صناعی


تقسیم حمل به اولی ذاتی وشایع صناعی برای اولین بار توسط ملاصدرای شیرازی,فیلسوف متاله عالم اسلام انجام گرفت.ملاصدرا اتحاد بین موضوع و محمول را درحمل یک محمول بر موضوع از دو اعتبار ملاحضه می کند. یکی اتحاد در مصداق و وجود,دیگری اتحاد در مفهوم و ماهیت در صورت اول حمل را حمل شایع صناعی ودر صورت دوم حمل اولی ذاتی عنوان می نهد. مثلا وقتی میگوییم ((علی انسان است))مقصود ما این است که علی یکی مصادیق انسان میباشد لذاحمل موجود در این قضیه از نوع شایع صناعی است.اما در قضیه ((انسان حیوان ناطق است)) محمول(حیوان ناطق)و موضوع(انسان)اتحاد مفهومی دارند,لذا حمل موجود در آن اولی ذاتی است. از این مطالب میتوان نتیجه گرفت که مالک تمایز بین حمل اولی و شایع صناعی این نیست که اگر مفهوم موضوع و محمول یکسان بود.حمل اولی و در غیراینصورت حمل از نوع شایع باشد.مثلاوقتی میگوییم انسان حیوان است اگر مقصودمان این است که در مفهوم انسان حیوانیت وجود دارداتحاد مفهوم بین موضوع و محمول داریم,لذا این قضیه از حمل اولی ذاتی برخوردار است ولی اگر منظور این باشدکه انسان یکی ازمصادیق حیوانات است اتحاد مصداقی موضوع و محمول داریم,لذا این قضیه از حمل شایع صناعی بر خوردار خواهد بود.البته ملاصدرا حمل شایع صناعی رابه بالذات و بالعرض تقسیم کرده از نظر ملاصدرا حمل حمل شایع بالذات در جایی است که محمول یک مفهوم ذاتی و داخل در ذات و ماهیت افراد موضوع باشد مانند انسان.انسان است که مراد ما از این قضیه موضوع از جمله افراد محمول میباشد و نیز قضیه انسان حیوان است به اعتبار اتحاد مصداقی از حمل شایع بالذات برخوردار است حمل شایع بالعرض مثل حمل سفیدی بر انسان,انسان از جمله مصادیق سفید ماست و مفهوم سفیدی با انسان متفاوت است.تقسیم حمل به اولی ذاتی وشایع صناعی برای اولین بار توسط ملاصدرای شیرازی,فیلسوف متاله عالم اسلام انجام گرفت.ملاصدرا اتحاد بین موضوع و محمول را درحمل یک محمول بر موضوع از دو اعتبار ملاحضه می کند. یکی اتحاد در مصداق و وجود,دیگری اتحاد در مفهوم و ماهیت در صورت اول حمل را حمل شایع صناعی ودر صورت دوم حمل اولی ذاتی عنوان می نهد. مثلا وقتی میگوییم ((علی انسان است))مقصود ما این است که علی یکی مصادیق انسان میباشد لذاحمل موجود در این قضیه از نوع شایع صناعی است.اما در قضیه ((انسان حیوان ناطق است)) محمول(حیوان ناطق)و موضوع(انسان)اتحاد مفهومی دارند,لذا حمل موجود در آن اولی ذاتی است. از این مطالب میتوان نتیجه گرفت که مالک تمایز بین حمل اولی و شایع صناعی این نیست که اگر مفهوم موضوع و محمول یکسان بود.حمل اولی و در غیراینصورت حمل از نوع شایع باشد.مثلاوقتی میگوییم انسان حیوان است اگر مقصودمان این است که در مفهوم انسان حیوانیت وجود دارداتحاد مفهوم بین موضوع و محمول داریم,لذا این قضیه از حمل اولی ذاتی برخوردار است ولی اگر منظور این باشدکه انسان یکی ازمصادیق حیوانات است اتحاد مصداقی موضوع و محمول داریم,لذا این قضیه از حمل شایع صناعی بر خوردار خواهد بود.البته ملاصدرا حمل شایع صناعی رابه بالذات و بالعرض تقسیم کرده از نظر ملاصدرا حمل حمل شایع بالذات در جایی است که محمول یک مفهوم ذاتی و داخل در ذات و ماهیت افراد موضوع باشد مانند انسان.انسان است که مراد ما از این قضیه موضوع از جمله افراد محمول میباشد و نیز قضیه انسان حیوان است به اعتبار اتحاد مصداقی از حمل شایع بالذات برخوردار است حمل شایع بالعرض مثل حمل سفیدی بر انسان,انسان از جمله مصادیق سفید ماست و مفهوم سفیدی با انسان متفاوت است.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و چهارم دی ۱۳۸۹ساعت 16:9  توسط شفيع پور  |